Chuyên đề Tăng cường hoạt dộng thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí

LỜI NÓI ĐẦU Cùng với quá trình xây dựng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, năm 2000 Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) đã được thành lập với nhiệm vụ chiến lược là đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam và vận hành sinh lời hiệu quả nhất mọi nguồn tài chính của ngành. Trên cơ sở đó, do hạn chế của việc quy định hạn mức tín dụng với các Tổ chức tín dụng và để tài trợ cho các dự án ngành với giá trị đầu tư ban đầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động thu xếp vốn tín dụng đã được triển khai tại Công ty Tài chính Dầu khí nhằm đảm bảo có thể thực hiện được các dự án tốt mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển của ngành và quốc gia. Có thể nói, hoạt động thu xếp vốn cho dự án được coi là nhiệm vụ trung tâm và hoạt động nền tảng của PVFC. Hơn nữa, cùng với sự lớn mạnh của Công ty Tài chính Dầu khí trong 6 năm vừa qua, hoạt động thu xếp vốn tín dụng dự án cũng đã được Công ty mở rộng đến các đơn vị, dự án ngoài Tổng Công ty, thuộc nhiều ngành kinh tế khác như điện, than, du lịch cao cấp, xây dựng cầu đường góp phần đem lại một khoản thu nhập đáng kể cho Công ty và nâng cao vị thế của Công ty Tài chính Dầu khí so với các Công ty Tài chính khác trực thuộc Tổng Công ty Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt động thu xếp vốn tín dụng dự án, Công ty đã bộc lộ nhiều hạn chế về Quy trình nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan, cũng như hoạt động Marketing dòng sản phẩm thu xếp vốn tín dụng. Do đó, mặc dù hoạt động thu xếp vốn được coi là nhiệm vụ chính trị và được ưu tiên hàng đầu của PVFC trong giai đoạn vừa qua nhưng phương châm “không bỏ sót dự án của ngành dầu khí” vẫn chưa được thực hiện, đồng thời khả năng mở rộng ra các dự án ngoài ngành cũng chưa nhiều. Thực trạng đó đã đặt ra cho Công ty Tài chính Dầu khí nhu cầu cấp thiết phải có những giải pháp thích hợp và kịp thời để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó. Chính vì vậy, đề tài “Tăng cường hoạt dộng thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí” đã được lựa chọn làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung chuyên đề được chia bố cục thành 3 chương. Trong đó: Chương 1: Khái quát những vấn đề cơ bản liên quan đến Công ty Tài chính và hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính trực thuộc Tổng Công ty Chương 2: Thực trạng hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí trực thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam Chương 3: Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH 3 1.1. Những vấn đề chung về Công ty Tài chính 3 1.1.1. Khái niệm và phân loại Công ty Tài chính 3 1.1.2. Vai trò của Công ty Tài chính 6 1.1.3. Các hoạt động của Công ty Tài chính 6 1.2. Hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính trực thuộc Tổng Công ty 8 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính trực thuộc Tổng Công ty 8 1.2.2. Nguồn vốn cho hoạt động thu xếp vốn dự án 12 1.2.3. Quy trình thu xếp vốn cho dự án 15 1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động thu xếp vốn cho dự án 20 1.2.4.1. Các chỉ tiêu định lượng 20 1.2.4.2. Các chỉ tiêu định tính 21 1.3. Điều kiện để tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính trực thuộc Tổng Công ty 22 1.3.1. Các diều kiện phía cung (phía Công ty Tài chính) 22 1.3.2. Các điều kiện phía cầu (phía ngoài Công ty Tài chính) 25 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ 27 2.1. Giới thiệu về Công ty Tài chính Dầu khí 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27 2.1.2. Mô hình tổ chức 29 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 30 2.2. Thực trạng hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu Khí 31 2.2.1. Sự cần thiết của hoạt động thu xếp vốn cho dự án đối với Công ty Tài chính Dầu khí 31 2.2.2. Các hình thức thu xếp vốn 34 2.2.1.1. PVFC nhận uỷ thác đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng với các nhà tài trợ trong và ngoài nước cho các chủ đầu tư dự án. 35 2.2.1.2. PVFC cấp tín dụng trực tiếp cho dự án bằng nguồn vốn của Công ty hoặc nguồn vốn uỷ thác của TCT, và các tổ chức tài chính, tín dụng khác 38 2.2.1.3. Đồng tài trợ 40 2.2.3. Tình hình thực hiện hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí 47 2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động thu xếp vốn tại Công ty Tài chính Dầu khí 50 2.3.1. Kết quả đã đạt được 50 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 53 2.3.2.1. Hạn chế 53 2.3.2.2. Nguyên nhân 55 2.3.3. Đánh giá khả năng tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí 57 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ 59 3.1. Chiến lược phát triển PVFC giai đoạn 2005 – 2015 và định hướng đến năm 2025 59 3.1.1. Chiến lược phát triển Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 59 3.1.2. Nội dung chiến lược phát triển PVFC giai đoạn 2005 – 2015 và định hướng đến năm 2025 60 3.2. Giải pháp tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí 63 3.2.1. Nâng cao chất lượng nhân sự trong bộ phận thu xếp vốn 63 3.2.2. Tăng cường phối hợp giữa các Tổ chức năng, phòng ban, các TCTD 64 3.2.3. Thiết lập hệ thống thông tin thẩm định dự án 65 3.2.4. Đẩy mạnh các hoạt động Marketing 67 3.2.5. Đa dạng hoá các nguồn huy động thu xếp vốn dự án 68 3.3. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền 69 3.3.1. Kiến nghị với Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam 69 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ và NHNN 70 KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY