Chuyên đề Phân tích hoạt động xuất khẩu và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu tại công ty may mặc Sundia Bình Dương

Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Nội dung nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Nguồn số liệu CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 1.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Việt Nam 1 1.1.1. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua 1 1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của xuất khẩu trong nền kinh tế Việt Nam .5 1.1.3 Các biện pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu 7 1.2 Những lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh .8 1.2.1 Khái niệm và vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh 8 1.2.2 Các phương pháp phân tích .10 1.3 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam .12 1.3.1 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may trong những năm gần đây .12 1.3.2 Những vấn đề liên quan đến dệt may .14 1.3.3 Các giải pháp phát triển ngành dệt may .16 Kết luận chương 1: . .17 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MAY MẶC SUNDIA BÌNH DƯƠNG .18 2.1 Giới thiệu chung về công ty .18 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 20 2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 21 2.2.1 Tổ chức bộ máy và nhân sự 21 2.2.23 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban 23 2.3 Phân tích chung về tình hình hoạt động của công ty 25 2.4 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty .30 2.5 Định hướng phát triển của công ty 32 Kết luận chương 2 .32 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SUNDIA BÌNH DƯƠNG . .33 3.1 Phân tích tình hình xuất khẩu hàng may mặc của công ty .33 3.1.1 phân tích tình hình kim ngạch của công ty qua các năm .33 3.1.2 Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường 36 3.1.3 Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức kinh doanh .38 3.1.4 Phân tích tình hình xuất khẩu theo mặt hàng kinh doanh .39 3.1.5 Phân tích tình hình xuất khẩu theo điều kiện thương mại .40 3.2 Phân tích chiến lược cạnh tranh công ty đang áp dụng 44 3.2.1 Chiến lược sản phẩm 44 3.2.2 Chiến lược giá . .46 3.2.3 Chiến lược phân phối 49 3.2.4 Chiến lược chiêu thị .50 kết luận chương3: . .51 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SUNDIA BÌNH DƯƠNG 52 4.1 Đánh giá chung .52 4.2 Các giải pháp đẩy mạnh .53 4.2.1 Thành lập phòng Marketing .54 4.2.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và phát triển khách hàng .54 4.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm 55 4.2.4 Cải tiến kế hoạch sản xuất 55 4.2.5 Nâng cao trình độ quản lý 57 Lời kết Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 1. Lý do chọn đề tài Hoà chung với sự phát triển của thế giới, trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi to lớn. Việc Việt Nam gia nhập WTO một lần nữa đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã được chấp nhận trên trường thế giới. Chính vì vậy việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu là một nhiệm vụ quan trọng của đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Hoạt động xuất khẩu giúp chúng ta đưa hàng hoá của mình ra thị trường thế giới và thu ngoại tệ về cho đất nước. Tuy nhiên kinh doanh trên lĩnh vực này là hết sưc phức tạp bỡi vì một đất nước phải có phong tục tập quán, luật pháp, thị hiếu tiêu dúng khác nhau do đó để hoạt động kinh doanh xuất khẩu đem lại hiệu quả cao nhất thì nhất thiết từ chính bản thân các doanh nghiệp, các thương nhân Việt Nam phải nỗ lực không ngừng. Là một công ty hoạt động xuất nhập khẩu, công ty Sundia Bình Dương cũng luôn mong muống góp một phần nhỏ bé của công ty mình đem về ngoại tệ cho đất nước. Vì thế em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty Sundia Bình Dương và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của công ty” 2. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này giúo em nắm được những lý luận cơ bản về xuất khẩu,phân tìch được tình hình xuất khầu hàng may mặc của cả nước nói chung và của công ty nói riêng trong thời gian qua. Để từ đó rút ra những kinh nghiệm cũng như đề ra những giải pháp cho kế hoạch kinh doanh những năm tới của công ty. Nghiên cứu các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hướng đến hoạt động của công ty để từ đó đặt ra các giải pháp của công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đề tài này chủ yếu nghiên cưu hoạt động xuất khẩu yại công ty Sundia Bình Dương. Đề tài chỉ tập trung phân tích, xủ lý các giữ kiện của công ty trong thời gian từ năm 2004-2006 4. Nội dung nghiên cúu. Đề tài nghiên cứu được chia thành bốn chương. Chương 1:những lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất khẩu Chương 2: Giới thiệu chung về công ty Sundia Bình Dương Chương 3: Phân tìch tình hình xuất khẩu của công ty Sundia Bình Dương Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng của công ty Sundia Bình Dương 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê: tập hợp, phân tích mô tả số liệu. - Phương pháp nghiên cứu Marketing 6. Nguồn số liệu dựa vào số liệu do công ty cung cấp năm 2004,2005,2006 để so sánh, tổng hợp và đưa ra các nhận định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY