Chuyên đề Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung - Dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam Há Thành

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, cùng với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nứoc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văm minh thì nền kinh tế đất nứoc cần phải được tăng trưởng và phát triển. Để làm được điều đó cần phải có một đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng nhằm giúp cho ngân hàng có quy định đúng đắn trong hoạt động cho vay của ngân hàng, giúp ngân hàng thu được lợi nhuận và giảm rủi ro, đảm bảo vốn cho vay phát huy được hiệu quả kinh tế- xã hội. Tại chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành, công tác tín dụng có vai trò rất quan trọng, không chỉ trực tiếp tác động đến sự sống còn của hoạt động kinh doanh tại chi nhánh mà còn tác động gián tiếp tới sự phát triển của đất nước. Do đó trong những năm gần đây, công tác tín dụng tại chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành được chú trọng, không ngừng phát triển và đã đạt được nhiều thành công. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề, sau thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành em nhận thấy mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm hệ thông hoá những lý luận cơ bản về công tác tín dụng trung và dài hạn. Việc đánh giá chất lượng công tác tín dụng trung trung và dài hạn tại chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành nhằm rút ra những những kết quả, nhưng hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân đưa đến hạn chế đó. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn tại chi NHTM nói chung và tại – Chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành nói riêng. Chuyên đề tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới công tác tín dụng trung và dài hạn. Phạm vi nghiên cứu là công tác cho vay vốn trung dài hạn tại Chi nhánh NHĐT và PT Hà Thành. Trong quá trình nghiên cứu, khoá luận sử dụng các phương pháp như: Phương pháp phân tích, luận giải, phương pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng để phân tích, đánh giá, rút ra kết luận và những đề xuất chủ yếu. Là một sinh viên sắp tốt nghiệp trong giai đoạn này của đất nước, với những kiến thức đã được học tập tại trường và mong muốn được góp phần nhỏ bé của minh vào việc giẩi quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong hoath động này của ngành ngân hang, vì vậy, em đã chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀ THÀNH” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Để thực hiện đề tài này, ngoài phần mở đầu và kết luận em chia thành ba chương: Chương1: Cơ sở lí luận về hiệu quả tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. Chương2: Thực trạng tín dụng trung- dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam Hà Thành. Chương3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam Há Thành. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1.Những vấn đề cơ bản về tín dụng trung- dài hạn 3 1.1.1.Khai niệm tín dụng trung- dài hạn 3 1. 1. 2. Các loại hình tín dụng trung- dài hạn 4 1.1.3. Vai trò tín dụng trung và dài hạn 7 1.1.3.1. Đối với nền kinh tế 7 1.1.3.2. Đối với DN: 8 1.1.3.3. Đối với hoạt động NH 9 1.2. Hiệu quả tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 10 1.2.1. Khái hiệm hiểu quả tín dụng trung và dài hạn 10 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng trung- dài hạn 11 1.2.2.1. Quy mô cho vay trung- dài hạn 11 1.2.2.2. Hiệu quả tín dụng trung- dài hạn 12 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng trung dài hạn của NHTM 17 1.2.3.1. Các nhân tố chủ quan 18 1.2.3.2. Các nhân tố khách quan 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN 26 TẠI CHI NHÁNH BIDV HÀ THÀNH 26 2.1. Tổng quát về chi nhánh BIDV Hà Thành 26 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của chi nhánh BIDV Hà Thành 26 2.1.2. Tổ chức bộ máy của chi nhánh BIDV Hà Thành 27 2.1.3. Tình hình hoạt động của chí nhánh trong thời gian vừa qua 31 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn: 32 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 35 2.2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Hà thành 36 2.2.1. Tình hình huy động vốn trung và dài hạn 36 2.2.2. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh Hà Thành 38 2.2.2.1. Tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn 38 2.2.2.2. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn 39 2.2.3. Các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Hà thành 42 2.3. Định giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Hà Thành 43 2.3.1. Những thành tựu đạt được: 43 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại: 44 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHĐT VÀ PTVN HÀ THÀNH 45 3.1. Định hường hoạt động của chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành trong thời gian tới 45 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tai chi nhánh NHĐT và PTVN Hà Thành 46 3.2.1. Chuyên môn hoá cán bộ tín dụng của chi nhánh 46 3.2.2. Nâng cao cong tác thẩm đinh tài chin dự án 47 3.2.3. Tăng cường quản lý các món vay 49 3.2.4. Tăng cường các nguồn thông tin về nguồn tín dụng. 50 3.2.5. Tăng cường xử lý các khoản nợ có vấn đề 51 3.3. Một số kiến nghị 52 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 52 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 53 3.3.3. Kiến nghị với NHĐT và PTVN 53 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY