Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần VPBank

LỜI MỞ ĐẦU Trong năm 2006 vừa qua, Việt Nam vẫn giữ vững được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với mức tăng GDP là 8,2% cùng với tình hình chính trị ổn định , đặc biệt là với việc gia nhập WTO đã khiến cho vai trò và vị thế của VIệt Nam tăng lên trên trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó, các ngân hàng thương mại cổ phần(NHTMCP) đã rất nỗ lực trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ mới, đa dạng hóa sản phẩm để nhằm nâng sức cạnh tranh. Trong hệ thống các NHTM, Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp( DN ) ngoài quốc doanh( Viết tắt là VPBank) là một trong những ngân hàng có mức tài trợ vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ( DNVVN), và hoạt động này đã trở thành mảng kinh doanh chính của VPBank trong hơn 13 năm tồn tại và phát triển. Với số lượng DNVVN chiếm đa số như ở nước ta hiên nay (chiếm gần 90%), thì vấn đề vốn cho các doanh nghiệp này là một vấn đề mang tính thời sự. Còn đối với VPBank thì việc cho vay đối với các DNVVN là sự quan tâm hàng đầu , vì nó chiếm phần lớn công cuộc hoạt động của ngân hàng. Đề tài “ Mở rộng cho vay đối với các DNVVN tại NHTMCP VPBank” được thực hiện nhằm trước hết tìm hiểu về cơ sỏ lý thuyết cùng như thực tế cho vay đối với các DNVVN tại VPBank. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp cũng như kiến nghị đối với các bên liên quan.Kết cấu đề tài gồm ba phần: Chương 1: Hoạt động cho vay của NHTM đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trang cho vay của VPBank đối với các DNVVN. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay đối với đối với các DNVVN tại VPbank. MỤCLỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNVVN). 3 1.1.1.Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN). 3 1.1.2. Đặc điểm của các DNVVN 4 1.1.3.Vai trò của các DNVVN trong nền kinh tế thị trường 6 1.1.3.1. Góp phần tăng trưởng và ổn đinh kinh tế - xã hội. 6 1.1.3.2. Phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 7 1.1.3.3. Phân phối thu nhập có hiệu quả trong nền kinh tế. 8 1.1.3.4. DNVVN có mối liên hệ chặt chẽ với các chủ thể khác trong nền kinh tế. 8 1.1.4. Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn của các DNVVN 9 1.2. Hoạt động cho vay đối với các DNVVN của ngân hàng thương mại(NHTM) 10 1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM 10 1.2.2. Các hình thức cho vay đối với DNVVN của NHTM. 11 1.2.2.1. Phân loại theo phương thức cho vay: 11 1.2.2.2. Phân loại theo thời gian. 13 1.2.2.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo 14 1.2.3. Vai trò hoạt động cho vay của NHTM đối với các DNVVN 14 1.2.3.1. Cho vay NH là kênh cung cấp vốn chủ yếu của các DN 14 1.2.3.2. Tín dụng ngân hàng tạo động lực thúc đẩy các DNVVN phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. 15 1.3. Mở rộng cho vay đối với các DNVVN của NHTM 16 1.3.1.Mở rộng cho vay đối với các DNVVN 16 1.3.2.Điều kiện để mở rộng cho vay đối với các DNVVN của các NHTM 17 1.3.2.1. Đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ mà NHTM lựa chọn làm khách hàng mục tiêu 17 1.3.2.2. Năng lực DNVVN 18 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay đối với DNVVN của NHTM. 19 1.3.3.1. Các nhân tố khách quan. 19 1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan. 21 1.3.3.Các nhân tố thuộc về NHTM 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VPBANK 26 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP VPBANK 26 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP VPBank 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của VPbank 28 2.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh của VPBank 29 2.2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với các DN vừa và nhỏ tại VPBank 32 2.2.1. Quy trình hoạt động cho vay đối với các DN vừa và nhỏ tại VPBank. 32 2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay đối với các DNVVN tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(VPBank). 34 2.2.2.1.Doanh số cho vay DNVVN. 34 2.2.2.2. Doanh số và dư nợ cho vay DNVVN theo đối tượng DN 2004-2006. 35 2.2.2.3.Về dư nợ cho vay. 36 2.2.2.4 Doanh thu cho vay 38 2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay đối với các DNVVN tại VPBank. 39 2.3.1. Thành tựu đạt được 39 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VPBANK 44 3.1.Định hướng phát triển DNVVN trong thời gian tới. 44 3.2. Quan điểm và định hướng mở rộng cho vay đối với các DNVVN của Ngân hàng VPBank. 45 3.2.1. Quan điểm chung. 45 3.3.2. Kế hoạch phát triển trong những năm tới của VPBank ( giai đoạn 2007-2010). 47 3.3. Giải pháp mở rộng cho vay đối với các DNVVN tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPBank). 48 3.3.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với các DNVVN phù hợp với thực tế. 49 3.3.1.1. Chính sách khách hàng. 49 3.3.1.2. Chính sách lãi suất. 50 3.3.1.3 .Chính sách về quy mô vốn vay và kỳ hạn trả nợ. 50 3.3.1.4. Chính sách về tài sản bảo đảm. 51 3.3.2. Đổi mới quy trình cho vay phù hợp với các DNVVN. 52 3.3.2.1. Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ vay vốn một cách đầy đủ và kịp thời. 52 3.3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định khi cho vay đối với các DNVVN. 52 3.3.3. Thực hiên tốt chính sách marketing. 54 3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 55 3.3.5.Tăng cường đầu tư cơ sỏ hạ tầng, công nghệ thông tin. 56 3.4. Một số kiến nghị. 56 3.4.1. Đối với Nhà nước. 56 3.4.2. Đối với Ngân hàng nhà nước. 58 3.4.3 Đối với các DNVVN. 59 KẾT LUẬN 60 Danh sách tài liệu tham khảo 61 PHỤ LỤC 62 Danh mục các từ viết tắt 63 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2004-2006 Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn những năm 2004-2006. Bảng 2.3.Tình hình hoạt động tín dụng nhưng năm 2004-2006. Bảng 2.4. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2004- 2006. Bảng 2.5. Doanh số cho vay DNVVN theo đối tượng DN 2004-2006. Bảng 2.6. Dư nợ cho vay theo quy mô DN giai đoạn 2004-2006. Bảng 2.7. Doanh thu cho vay DN tại VPBank giai đoạn 2004-2006. Bảng 3.1.Mục tiêu hoạt động của VPBank năm 2007 Danh mục các từ viết tắt DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ. NHTMCP: ngân hàng thương mại cổ phần. XK: xuất khẩu NK: nhập khẩu. NHNN: ngân hàng nhà nước. DN: doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY