Chuyên đề Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập quỹ dự phòng rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ dự phòng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

MỤC LỤC: LỜI MỞ ĐẦU8 Phần A: MỞ ĐẦU10 CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ.10 1. Lí do chọn đề tài.10 2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu.11 2.1. Mục tiêu nghiên cứu.11 2.2. Đối tượng nghiên cứu.11 2.3. Phạm vi nghiên cứu.11 2.4. Phương pháp nghiên cứu.11 2.5. Tóm tắt nội dung, bố cục của đề tài.12 Phần B: NỘI DUNG13 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM.13 1. Cơ sở lí luận.13 1.1. Dự phòng rủi ro trong hoạt động của NHTM.13 1.1.1 Rủi ro - nhân tố tất yếu trong hoạt động của NHTM.13 1.1.2 Rủi ro trong hoạt động của NHTM.14 2. Nghiệp vụ kế toán trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của NHTM.14 2.1 Một số quy định chung.14 2.2 Tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của NHTM.15 3. Nghiệp vụ kế toán sử dụng dự phòng rủi ro của NHTM.17 3.1 Điều kiện sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.17 3.2 Phương pháp hạch toán: 18 4. Những nhận định về kế toán trích lập quỹ dự phòng rủi ro. 19 4.1 Tác phẩm thứ nhất: 20 4.1.1. Nội dung liên quan đề tài.20 4.1.2 Những đóng góp của đề tài.20 4.1.3 Những hạn chế của đề tài.20 4.2 Tác phẩm thứ hai.20 4.2.1 Nội dung của đề tài20 4.2.2 Những đóng góp của đề tài.20 4.2.3 Những hạn chế của đề tài.20 4.3 Tác phẩm thứ ba.21 4.3.1 Nội dung của đề tài21 4.3.2 Những đóng góp của đề tài.21 4.3.3 Những hạn chế của đề tài.21 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.22 1. Phương pháp định tính.22 2. Phương pháp định lượng.22 2.1. Phương pháp thu thập thông tin.22 2.2. Phương pháp thu thập số liệu thực tế.22 2.3 Phương pháp trực quan.22 2.4 Phương pháp lí luận.22 3. Đánh giá về nội dung.22 3.1. Mở rộng nghiệp vụ trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.22 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.25 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT THỌ XUÂN.26 1. Khái quát về chi nhanh ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân. 26 1.1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.26 1.2. Mô hình tổ chức của ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.27 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân. 29 2. Thực trạng nghiệp vụ kế toán trích lập qũy dự phòng rủi ro tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.30 2.1. Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.30 2.2. Sự cần thiết của dự phòng rủi ro trong hoạt dộng của chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.31 2.3. Tài khoản sử dụng trong việc trích lập dự phòng rủi ro tại ngân hàng.33 2.4. Quy trình thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tại ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.34 2.5. Thực trạng nghiệp vụ kế toán trích lập dự phòng rủi ro tại ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.35 2.5.1 Các căn cứ để trích lập.35 2.5.2 Phương pháp hạch toán trích lập dự phòng rủi ro:36 2.6. Thực trạng nghiệp vụ kế toán sử dụng dự phòng rủi ro.37 2.6.1 Các quy định về sử dụng dự phòng để xủ lý rủi ro đối với chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.37 2.6.2 Phương pháp hạch toán sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. 38 3. Đánh giá về nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân. 39 3.1. Những kết quả đạt được. 39 3.2. Những vướng mắc còn tồn tại.40 4. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng.42 4.1. Hoàn thiện căn cứ trích lập dự phòng rủi ro.42 4.2. Nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo ngân hàng.44 4.3. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng.45 Phần C: KẾT LUẬN46 CHƯƠNG V: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.46 1. Kết luận.46 2. Nhận xét về đề tài và các định hướng của ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân trong thời gian tới. 47 1.1. Ý nghĩa của đề tài. 47 2.2. Các định hướng tương lai của đơn vị trong thời gian tới. 47 2.2.1. Tăng cường tính chủ động trong sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. 48 2.2.2 Tăng cường sự hỗ trợ của kiểm toán và thanh tra ngân hàng. 49 3. Một số kiến nghị.50 3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng No&PTNT Việt Nam.50 3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng No&PTNT Thọ Xuân.50 Danh mục tham khảo:52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY