Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU Sau hơn 20 năm đổi mới, từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế và đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Lợi nhuận của các NHTM trong những năm qua liên tục gia tăng mà hoạt động tín dụng của NHTM chính là hoạt động chủ yếu và đem lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất của ngân hàng. Do vậy các NHTM đều rất chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng. Trong những năm gần đây DNN&V đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, loại hình doanh nghiệp này đang dần khẳng định vị thế và vai trò của mình đối với nền kinh tế. Với số lượng các DNN&V là rất lớn chiếm khoảng 96% trong tổng số các doanh nghiệp, nhưng hiệu quả hoạt động của các DNN&V là chưa cao. Tuy nhiên các DNN&V vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là khó khăn về vốn. Hiện nay các DNN&V đều được các ngân hàng chú trọng, quan tâm, các DNN&V đều được coi là khách hàng chiến lược ngân hàng. Qua quá trình thực tập tại NHNo&PTNT Hà Nội, em nhận thấy rằng cùng với sự tăng trưởng dư nợ đối với các DNN&V thì nợ quá hạn với đối tượng này cũng gia tăng, điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Vì vậy đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ” được chọn để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của nhánh NHNo&PTNT Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 5 1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa. 5 1.1.2 Các đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 7 1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9 1.2 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNN&V. 11 1.2.1 Sự cần thiết khách quan của tín dụng ngân hàng đối với DNN&V. 11 1.2.2 Các phương thức tín dụng ngân hàng đối với DNN&V 15 1.2.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng đối với DNN&V 18 1.3 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNN&V. 19 1.3.1 Quan niệm chất lượng tín dụng. 19 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM đối với DNN&V. 20 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các DNN&V. 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ NỘI 29 2.1 SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ NỘI 29 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 29 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội. 32 2.1.3 Cơ cấu và bộ máy tổ chức. 33 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong những năm gần đây. 34 2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ NỘI 44 2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng của ngân hàng. 44 2.2.2 Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 46 2.3 ĐÁNH GIÁ 50 2.3.1 Những kết quả đạt được 50 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHI NHÁNH NHNo &PTNT HÀ NỘI 55 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DNN&V VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNN&V . 55 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tương lai. 55 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh NHNo&PTNT HÀ NỘI. 58 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNN&V CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ NỘI. 60 3.2.1 Ngân hàng cần thực hiện những quan điểm có tính nguyên tắc bảo đảm an toàn tín dụng. 60 3.2.2 Xây dựng chiến lược khách hàng chú trọng đến các DNN&V. 61 3.2.3 Củng cố và hoàn thiện hệ thống thu thập và xử lý thông tin tín dụng 62 3.2.4 Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định các nhu cầu tín dụng. 63 3.2.5 Đa dạng hoá phương thức tín dụng đối với DNN&V. 64 3.2.6 Tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát tín dụng. 64 3.2.7 Nâng cao hiệu quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. 65 3.2.8 Nâng cao hiệu quả và chất lượng nguồn nhân lực. 66 3.2.9 Nhận biết và xử lý các khoản cho vay có vấn đề. 67 3.3 KIẾN NGHỊ 69 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ. 69 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 70 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 71 3.3.4 Kiến nghị với DNN&V. 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY