Chuyên đề Các giải pháp tài chính để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

LỜIMỞĐẦU Tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn không phải là vấn đề mới mẻđối với các doanh nghiệp sản xuất trong qua trình sản xuất kinh doanh. Với vị trí là khâu cuối cùng kết thúc một chu kì sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có vai trò hết sức quan trọng, thực hiện thu hồi vốn tiền tệ và các doanh nghiệp để chuẩn bị một chu kì sản xuất mới. Song thực tế cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, khi mà yếu tố cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên quyết liệt, tiêu thụ sản phẩm ngày càng khó khăn thì việc làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo doanh nghiệp có lãi và phát triển là một nhiệm vụ khó khăn. Để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm thì trước hết doanh nghiệp phải đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Nhưng làm thế nào đểđây nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm? Đó là cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu, phân tích vàđánh giá mọi mặt tình hình của doanh nghiệp như tình hình thị trường, khách hàng . kết hợp với năng lực, sự sáng tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp để tìm ra hướng đi đúng đắn. Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cơ chế thị trường, tự khẳng định sự tồn tại của mình để tiếp tục phát triển vươn lên. Ngược lại, công tác tiêu thụ làm không tốt có nghĩa là doanh nghiệp sẽ mất chỗđứng trên thị trường, dần dần loại bỏ mình ra khỏi qúa trình kinh doanh. Bởi vậy, tiêu thụ sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Xuất phát từ quan điểm này, trong thời gian thực tập tại công ty pha, tôi đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty theo cách nhìn của một sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp để thực hiện đề tài: “Các giải pháp tài chính đểđẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Phân lân nung chảy Văn Điển". Nội dung của đề tài trước hết trình bày những vấn đề lý luận chung và công tác tiêu thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất và thông qua phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp để từđóđề xuất những ý kiến góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. Phù hợp với nội dung này, kết cấu đề tài bao gồm những phần sau: Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển Chương 3: Một số phương hướng, biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ởcông ty Phân lân nung chảy Văn Điển MỤCLỤC LỜIMỞĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝLUẬNCƠBẢNVỀTIÊUTHỤSẢNPHẨMCỦADOA NHNGHIỆPTRONGNỀNKINHTẾTHỊTRƯỜNG 3 1.1. Tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 3 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 3 1.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm 4 1.1.3. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm 5 1.1.4. Các nhân tốảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 7 1.1.4.1. Nhân tố trực tiếp 7 1.1.4.2. Nhân tố gián tiếp 9 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 11 1.2.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 11 1.2.2. Tác động của tiêu thụ sản phẩm đến tài chính doanh nghiệp. 13 1.2.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 14 1.3. Các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ. 16 1.3.1. Tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm đưa ra tiêu thụ. 16 1.3.2. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý. 17 1.3.3. Xây dựng và lựa chọn kết cấu sản phẩm hợp lý 18 1.3. 4. Lựa chọn hình thức quảng cáo hợp lý 19 CHƯƠNG 2: THỰCTRẠNGCÔNGTÁCTIÊUTHỤSẢNPHẨMỞCÔN GTYPHÂNLÂNNUNGCHẢYVĂNĐIỂN 20 2.1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20 2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất. 21 2.1.2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh. 21 2.1.2.2. Bộ máy trực tiếp sản xuất kinh doanh 22 2.1.3. Tình hình tài chính của công ty Phân lân nung chảy Văn Điển trong những năm qua. 24 2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 28 2.2.1. Thuận lợi, khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 28 2.2.1.1. Thuận lợi 28 2.2.1.2. Khó khăn 29 2.2.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 29 2.2.3. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 30 2.2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007 37 2.2.4.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế năm 2007 37 2.2.3.2. Tình hình thu tiền hàng. 44 2.2.3.3. Tình hình quản lí chi phí bán hàng 45 2.2.4. Các biện pháp kinh tế - tài chính được công ty sử dụng đểđẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua 46 2.2.4.1. Phương thức bán hàng 46 2.2.4.2. Chiết khấu thanh toán 47 2.2.4.3. Công cụ giá cả 47 2.2.4.4. Về phương thức thanh toán 48 2.2.4.5. Về quảng cáo giới thiệu sản phẩm 49 2.3. Những vấn đề cần đặt ra đối với công tác tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới 50 CHƯƠNG 3: MỘTSỐPHƯƠNGHƯỚNG, BIỆNPHÁPCHỦYẾUĐẨYMẠNHTIÊUTHỤSẢNPH ẨMỞCÔNGTYPLNCVĂNĐIỂN 52 3.1. Phương hướng phát triển của công ty phân lân nung chảy Văn Điển 52 3.2. Một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 53 3.3. Biện pháp chủ yếu đểđẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu ở công ty phân lân nung chảy Văn Điển 54 3.3.1. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán 54 3.3.2. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 57 3.3.3. Đa dạng hóa mẫu mã, hình thức sản phẩm 58 3.3.4. Tăng cường và hoàn thiện công tác điều tra nghiên cứu thị trường. 59 3.3.5. Áp dụng các hình thức chính sách bán hàng 60 3.3.6. Đa dạng hóa hình thức quảng cáo 61 KẾTLUẬN 63 TÀILIỆUTHAMKHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY