Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của vụ thẩm định và giám sát đầu tư I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 1.Quá trình hình thành Quá trình hình thành và phát triển của vụ thẩm định và giám sát đầu tư gắn liền với Bộ kế hoạch và đầu tư . Từ khi Bộ kế hoạch và đầu tư hình thành đã phân chia các phòng ban làm các nhiệm vụ chức năng cụ thể nhằm kiểm tra,đánh giá,xem xét,thẩm định tính khả thi và hiệu quả của công cuộc đầu tư . Trước đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đơn vị thực hiện chức năng trong việc thẩm định các dự án đầu tư là văn phòng thẩm định. Văn phòng thực hiện công việc thẩm định các dự án trong nước và nước ngoài và các dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành,lãnh thổ .Đến năm 2003văn phòng thẩm định dược bộ kế hoạch và đầu tư đổi thành vụ thẩm định và giám sát đầu tư . Nó hoạt động thông qua các chức năng và nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 2. Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của vụ thẩm định và giám sát đầu tư Vụ thẩm định và giám sát đầu tư là đơn vị trực thuộc bộ kế hoạch và đầu tư . Do vậy muốn làm rõ chức năng, nhiệm vụ của vụ thẩm định, chúng ta phải biết chức năng,nhiệm vụ của bộ kế hoạch và đầu tư Bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế –xã hội chung của cả nước, về cơ chế chính sách, quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, khu chế xuất,về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA), đấu thầu, doanh nghiệp , đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước về các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật Bộ kế hoạch và đầu tư có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh,các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ - Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. - Về quy hoạch, kế hoạch + Hướng dẫn các bộ ngành, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và vùng lãnh thổ đã được phê duyệt. + Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch về bố trí vốn đầu tư cho các lĩnh vực hoạt động của Bộ ,ngành và tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương thẩm định các quy hoạch phát triển ngành ,vùng lãnh thổ của các bộ ,cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc bộ thông qua theo phân cấp của chính phủ. + Tổng hợp cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân: cân đối tích luỹ và tiêu dùng, tổng phương tiện thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển dự trữ nhà nước. Phối hợp với bộ tài chính lập dự toán ngân sách nhà nước. - Về đầu tư trong nước và ngoài nước + Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch danh mục các dự án đầu tư trong nước các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. + Trình chính phủ kế hoạch tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức và cơ cấu theo ngành, lĩnh vực của vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tổng mức bổ sung dự trữ nhà nước, tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước, tổng mức vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước tổng mức bù lỗ, bù giá, bổ sung vốn lưu động và thưởng xuất, nhập khẩu. Chủ trì phối hợp với bộ tài chính lập phương án phân bổ vốn của ngân sách trung ương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung vốn dự trữ nhà nước, hỗ trợ vốn tín dụng nhà nước, vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng hợp vốn chương trình mục tiêu quốc gia. + Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ, Thủ tướng chính phủ cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền, thực hiện việc uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của thủ tướng chính phủ; thống nhất quản lý việc cấp giấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY