Chiến lược xây dựng thương hiệu calcimex

Chương 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined. 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .Error! Bookmark not defined. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .Error! Bookmark not defined. 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . Error! Bookmark not defined. 1.4 ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI: .Error! Bookmark not defined. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Error! Bookmark not defined. 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Error! Bookmark not defined. 1.7 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Error! Bookmark not defined. Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .Error! Bookmark not defined. 2.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU: .Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Quá trình hình thành thương hiệu: Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Khái niệm - Đặc điểm - Thành phần của Thương hiệu: Error! Bookmark not defined. 2.1.2.1 Khái niệm: Error! Bookmark not defined. 2.1.2.2. Đặc điểm của thương hiệu: .Error! Bookmark not defined. 2.1.2.3 Thành phần của thương hiệu: .Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Giá trị thương hiệu: .Error! Bookmark not defined. 2.2 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU .Error! Bookmark not defined. 2.3 Tính đỒng bỘ trong chiẾn dỊch truyỀn thôngError! Bookmark not defined. 2.3.1 Khái niệm: .Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Tầm quan trọng của IMC trong xây dựng thương hiệu.Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Mô hình IMC: .Error! Bookmark not defined. 2.3.3.1 Phân tích môi trường kinh doanh: Error! Bookmark not defined. 2.3.3.2 Mục tiêu xúc tiến: Error! Bookmark not defined. 2.3.3.3 Định vị Error! Bookmark not defined. 2.3.3.4 Chiến lược xúc tiến: .Error! Bookmark not defined. 2.3.3.5 Truyền thông hỗn hợp Error! Bookmark not defined. In ấn .Error! Bookmark not defined. Tivi .Error! Bookmark not defined. Radio Error! Bookmark not defined. Ngoài trời .Error! Bookmark not defined. Truyền thông mới Error! Bookmark not defined. Phương tiện vận chuyển .Error! Bookmark not defined. Vật dụng bán hàng (In-store POP) .Error! Bookmark not defined. 2.3.3.6 Đánh giá và kiểm soát Error! Bookmark not defined. Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CALCIMEX CỦA DUTCH LADY VIETNAM Error! Bookmark not defined. 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DUTCH LADY VIỆT NAM . Error! Bookmark not defined. 3.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CALCIMEX CỦA DUTCH LADY Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh của Calcimex Error! Bookmark not defined. 3.2.1.1 Giới thiêu về Calcimex: .Error! Bookmark not defined. 3.2.1.2 Phân tích khách hàng Calcimex: Error! Bookmark not defined. 3.2.1.3 Phân tích yếu tố bên trong: Error! Bookmark not defined. 3.2.1.4 Phân tích yếu tố bên ngoài: Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Mục tiêu xúc tiến: .Error! Bookmark not defined. 3.2.2.1 Mục tiêu công ty: .Error! Bookmark not defined. 3.2.2.2 Mục tiêu marketing Error! Bookmark not defined. 3.2.2.3 Mục tiêu truyền thông marketing .Error! Bookmark not defined. 3.2.2.4 Định vị Calcimex: Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Phân tích cảm nhận của người tiêu dùng về Calcimex:.Error! Bookmark not defined. 3.2.3.1 Cảm nhận tốt từ người tiêu dùng: Error! Bookmark not defined. 3.2.3.2 Cảm nhận không tốt từ người tiêu dùng: . Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh của Calcimex: . Error! Bookmark not defined. 3.2.4.1 So sánh chung giữa Calcimex và Anlen: . Error! Bookmark not defined. 3.2.4.2 So sánh marketing hỗn hợp: .Error! Bookmark not defined. 3.2.4.3 Phân tích nguyên nhân người tiêu dùng chọn Calcimex và Anlen Error! Bookmark not defined. 3.2.4.4 Lý do chọn Anlene: Error! Bookmark not defined. Chương 4: CHỈNH ĐỐN CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CALCIMEX . .Error! Bookmark not defined. 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG: .Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Mục tiêu nghiên cứu thị trường Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Phạm vi điều tra thị trường .Error! Bookmark not defined. 4.1.3 Phương pháp tiếp cận: Error! Bookmark not defined. 4.1.4 KẾt quẢ nghiên cỨu thỊ tRƯỜng Error! Bookmark not defined. 4.2 ĐỊnh vỊ lẠi thương hiỆu Calcimex .Error! Bookmark not defined. 4.3 Xây dỰng lẠi thông điỆp chuyỂn tẢi cho Calcimex . Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Xây dựng thành phần chức năng Calcimex Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Xây dựng thành phần cảm xúc Calcimex.Error! Bookmark not defined. 4.4 Xây dỰng lẠi chiẾn lưỢc marketing mix cho Calcimex Error! Bookmark not defined. 4.4.1 Đóng gói: Error! Bookmark not defined. 4.4.2 Truyền thông và xúc tiến: .Error! Bookmark not defined. 4.4.3 Sản phẩm: .Error! Bookmark not defined. 4.4.4 Phân phối: .Error! Bookmark not defined. 4.4.5 Xây dựng lại chiến lược xúc tiến: .Error! Bookmark not defined. 4.4.5.1 Chiến lược kéo (pull) .Error! Bookmark not defined. 4.4.5.2 Chiến lược đẩy (push) Error! Bookmark not defined. 4.5 ThỜi gian (the schedule) .Error! Bookmark not defined. 4.6 KiỂm soát và đánh giá: .Error! Bookmark not defined. 4.7 KIẾN NGHỊ .Error! Bookmark not defined. 4.7.1 Một số kết luận qua quan sát nhóm thảo luận: . Error! Bookmark not defined. 4.7.2 Kiến nghị: .Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .Error! Bookmark not defined.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY