Chiến lược phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu - Liên hệ với ngành công nghiệp rau, quả của Việt Nam

Mục Lục A.Lời mở đầu 1 B.Nội dung 2 Phần 1.Tổng quan lý thuyết. 2 1.Nội dung và vai trò của chiến lược phát triển công nghiêp. 2 1.1 Nội dung. 2 1.2.Vai trò của chiến lược phát triển công nghiệp. 2 1.3 Các mô hình chiến lược phát triển công nghiệp. 3 2. Kh¸i qu¸t chung vÒ xuÊt khÈu hµng hãa. 3 2.1. Thùc chÊt xuÊt khÈu 3 2.2. Các lý thuyết chính về thương mại quốc tế. 4 2.3.Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế. 5 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. 7 2.4.1 Các nhân tố trong nước. 7 2.4.2 Môi trường quốc tế. 9 Phần II.Thực trạng ngành công nghiệp rau,quả của Viêt Nam. 10 1.Khoa học công nghệ. 10 2. S¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. 11 3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh. 12 3.1. Thµnh tùu : 12 3.2.Những khó khăn của ngành công nghiệp rau,quả. 12 Phần III.Giải pháp phát triển ngành công nghiệp chế biến rau,quả. 13 1. Liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a bèn nhµ : gåm nhµ s¶n xuÊt, nhµ khoa häc, nhµ n«ng vµ nhµ cung cÊp tµi chÝnh. 13 2. Giải pháp cña nhµ n­íc. 14 C.Kết luận 16 Danh mục tài liệu tham khảo. 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY