Chi nhánh ngân hàng ĐTPT Nam Hà Nội

Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 2 1.1Cỏc khỏi niệm, vai trũ và phõn loại kế hoạch kinh doanh: 2 1.1.1. Cỏc khỏi niệm: 2 1.1.2. Vai trũ: 2 1.1.3. Phõn loại kế hoạch kinh doanh: 3 1.2. Quỏ trỡnh lập kế hoạch kinh doanh: 5 1.2.1 Nghiờn cứu và dự bỏo: 5 1.2.2 Thiết lập cỏc mục tiờu: 6 1.2.3 Phát triển các tiền đề: 7 1.2.4 Xây dựng các phương án: 8 1.2.5 Đánh giá các phương án: 8 1.2.5 Lựa chọn phương án và ra quyết định: 8 1.3 Cỏc nội dung chủ yếu của một bản kế hoạch kinh doanh: 8 1.3.1 Bản tóm lược: 8 1.3.2 Kinh doanh: 9 1.3.3 Mặt hàng kinh doanh 9 1.3.4 Thị trường 10 1.3.5 Tiờu thụ 10 1.3.6 Người chủ sở hữu: 10 1.3.7 Kế hoạch tương lai: 11 1.3.8 Những cơ hội và nguy cơ: 11 1.3.9 Nhu cầu tài chớnh: 11 1.3.10 Tài liệu kốm theo: 12 1.4. Cỏch viết một bản kế hoạch kinh doanh 12 1.4.1 Mục lục: 12 1.4.2 Túm tắt tổng quỏt: 12 1.4.3 Giới thiệu về cụng ty: 14 1.4.4 Sản phẩm và dịch vụ: 15 1.4.5 Phõn tớch ngành: 16 1.4.6 Phân tích thị trường: 17 1.4.7 Thị trường mục tiêu: 17 1.4.8 Kế hoạch Marketing/ Bỏn hàng: 18 1.4.9 Phõn tớch cạnh tranh: 19 1.4.10 Đội ngũ quản lý: 19 1.4.11 Dự bỏo tài chớnh: 20 1.4.12 Bỏo cỏo tài chớnh 21 1.4.13 Chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp: 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI 24 2.1 Giới thiệu về chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội: 24 2.1.1 Sự ra đời và phát triển của chi nhánh: 24 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của NH ĐT&PT Nam Hà Nội 25 2.1.2.1. Khối tớn dụng 25 2.1.2.2. Khối dịch vụ khỏch hàng 25 2.1.2.3. Khối quản lý nội bộ 26 2.1.2.4. Các đơn vị trực thuộc 27 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh từ năm 2006-2008: 28 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội 3 năm vừa qua: 28 2.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 3 năm qua: 29 2.2.2.1 Những kết quả nổi bật: 29 2.2.2.2 Những mặt còn hạn chế: 31 2.2.2.3 Tỡnh hỡnh cụ thể từng mặt hoạt động trong 3 năm qua: 32 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh được thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính là: huy động vốn, tín dụng và thu dịch vụ. Kết quả đó được thể hiện qua bảng số liệu sau: 32 2.3 Quy trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tại chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội 36 2.3.1 Quy trình lập kế hoạch: 36 2.3.2 Quá trình thực hiện kế hoạch 37 2.4 Đánh giá quy trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Nam Hà Nội: 38 2.4.1 Những mặt đã đạt được: 38 2.4.2 Những mặt còn hạn chế: 41 2.4.2.1 Nguyên nhân chủ quan: 43 2.4.2.2 Nguyên nhân khách quan: 44 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI 45 3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội: 45 3.1.1 Mục tiêu của chi nhánh trong năm 2009: 45 3.1.2 Kế hoạch kinh doanh của chi nhánh trong năm 2009: 46 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội: 47 3.2.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh: 47 3.2.1.1 Kết hợp công tác nghiên cứu- dự báo với việc thiết lập các mục tiêu: 47 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin, củng cố lại công tác thống kê và báo cáo trong toàn bộ hệ thống: 48 3.2.1.3 Tăng cường đôi ngũ cán bộ cho công tác lập kế hoạch: 49 3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện việc thực hiện kế hoạch kinh doanh: 49 3.2.2.1 Phát triển và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ và chính sách về lãi suất: 49 3.2.2.2 Phát triển công nghệ: 50 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng và năng lực củ đội ngũ cán bộ, nhân viên của chi nhánh: 51 3.2.3 Một số giải pháp khác: 52 3.3 Một sô kiến nghị: 52 3.3.1 Một số kiến nghị với chính phủ: 52 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: 53 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng ĐT&PT VN: 54 KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY