Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Cải cách hành chính ở nước ta, nhằm đổi mới một cách căn bản nền hành chÝnh Nhà nước với mục đích xây dựng một nền hành chÝnh trong sạch, vững mạnh, có chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn thích hợp với điều kiện mới, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhân dân có hiệu quả cao, gãp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững độc lập dân tộc. MỤC LỤC Lêi nãi ®Çu 3 CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 5 1. Vị trí, chức năng: 5 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 5 3. Tổ chức và biên chế: 10 4. Bộ phận “ một cửa” thuộc Văn phòng Sở Tư pháp Hải Phòng. 12 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 13 I/. Một số vấn đề chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 13 1.Thủ tục hành chính. 13 1.1 Khái niệm: 13 1.2 Quá trình cải cách thủ tục hành chính được thực hiện trong thời gian qua. 13 2. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. 14 2.1 Khái niệm 14 2.2 Sự cần thiết khách quan của việc áp dụng cơ chế một cửa trong quản lý hành chính Nhà nước 15 2.3 Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa. 17 2.4 Các cơ quan có thẩm quyền áp dụng cơ chế “một cửa”. 17 2.5 Quy trình chung trong giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa” 18 II/. Tình hình thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng 21 1. Cơ sở pháp lý thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng: 21 2. Các quy định để thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. 22 2.1 Các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế “một cửa”: 22 2.2. Quy định về giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. 23 2.3 Nhiệm vụ của các bộ phận. 23 3. Kết quả thực hiện. 25 3.1 Năm 2008: 25 3.2 Tháng 3 - Quý I năm 2009. 26 III/. Nhận xét – Đánh giá về quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. 28 1.Những kết quả đạt được. 28 2. Hạn chế - Khó khăn. 29 3. Biện pháp giải quyết 31 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 34 1. Đối với Trung ương. 34 2. Đối với các cơ quan của thành phố. 34 3. Đối với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. 35 KẾT LUẬN 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY