Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An

Phần mở đầu 1. Lý do chọn chuyên đề. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Vâng đúng vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với một đời người. Bởi chỉ có ở độ tuổi này sức khoẻ của con người ta mới thực sự sung mãn, tinh thần của con người ta mới thực sự bay bổng và lãng mạn nhất. Nói đến tuổi trẻ là nói đến khí thế trẻ trung, sôi nổi, nói đến sự năng động và sáng tạo, giám nghĩ, giám làm và có nhều đóng góp cho xã hội. Trong điểm của mình, chủ nghĩa Mác cũng đánh giá rất cao vai trò của tuổi trẻ, để khẳng định vấn đề này các ông nói:“ Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới ”. Bởi “ tương lai của loài người hoàn toàn phụ thuộc việc giáo dục thế hệ thanh niên đang lớn lên ”. Nhận định về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chi Minh cũng khẳng định vị trí và vai trò cách mạnh to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội rằng: “Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn do lực lượng thanh niên “. Trong quá trình lãnh đạo toàn bộ cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn cũng luôn luôn đề cao vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó được thể hiện cụ thể ở trong các Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp Luật của Nhà nước. Nghị quyết BCH TW Đảng lần thứ 4 (khoá VII) cũng từng phát biểu “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bươc vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng’. Vì vậy ngay sau khi thành lập, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức thanh niên đi theo tiếng gọi của lịch sử dân tộc, của Đảng, thực hiện những nhiệm vụ cách mạng theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là tổ chức Đoàn Thanh Niên công sản Đông Dương - tiền thân của tổ chức Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay, đã ra đời vào ngày 26 tháng 03 năm 1931, dưới sự sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện của Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng chỉ đường, dẫn lối. Dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua hàng bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ Việt Nam xưa nay luôn luôn là lực lượng hùng hậu nhất, góp công to lớn nhất vào thành công của sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Hôm nay lật lại những trang sử hào hhùng của dân tộc chúng ta vẫn thấy ở đó những Bế Văn Đàn, những Phan Đình Giót, những Võ Thị Sáu . các anh chị mãi mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Bây giờ cách mạng nước ta đã chuyển sang một giai đoạn mới, đất nước chúng ta đã và đang ngày càng phát triển và hội nhập với thế giới, vị thế của đất nước, của dân tộc ta nay đang ở một tầm cao mới. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, những thuận lợi thì chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thử thấch không hề nhỏ do mặt trái của nền kinh tế thị trường tạo ra như: sự phân hoá giàu nghèo, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, các giá trị văn hoá - đạo đức bị mai mốt, thậm chí bị chà đạp ngày càng có biểu hiện nhiều thêm. Chính vì vậy, hơn ai hết thanh niên Việt Nam – những chủ nhân tương lai của đất cần có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc. Đảng, Nhà nước, các tổ chức ban ngành đoàn thể và toàn xã hội cần quan tâm hơn đến thanh niên, đến các vấn đề trong công tác chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức cho cho thanh niên, giúp đỡ thanh niên từng buớc giải quyết những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần với một trách nhiệm cao nhất có thể, đặc biệt là trong thời buổi của nền kinh tế thị trường như hiện nay. Thanh niên Việt Nam là lớp người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số của nước ta, họ có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiệm vụ của thanh niên gắn liền với nhiệm vụ của đất nước, của dân tộc. Thanh niên là lượng nòng cốt trong các ngành kinh tế, trong phát triển kinh tế, văn hoá- xã hôi, chính trị của đất nước, là lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên là sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc, trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập, với sự thay đổi về cơ cấu kinh tế - xã hội đã hình thành lớp thanh niên mới đa dạng thành phần và phức tạp cả về nhu cầu, mong muốn, lẫn hưởng thụ. Hiểu được vấn đề này, các thế lực thù địch bấp chấp và không trừ mọi thủ đoạn tinh vi và độc ác nhằm lợi dụng kẽ hở của Đảng và Nhà nước ta, để dủ dỗ, lôi kéo thanh niên chúng ta tham gia vào các hoạt động không lành mạnh, để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bởi thế các tổ chức Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các địa phương cần phải biết rõ rằng tất cả mọi tinh hình của phong trào hoạt động của Đoàn – Hội - Đội địa bàn mình. Tất cả các phong trào hoạt động đó có thành công hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào thanh niên, vào tinh thần và thái độ hợp tác hoạt động của thanh niên, muốn làm được điều đó thì trước tiên cần phải làm tốt công tác thu hút đoàn kết tập thanh niên, mà muốn làm tốt công tác thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên thì phải có phương thức thu hút cho nó phù hợp với đặcđiểm tình hình cụ thể của từng địa phương, vùng miền, dân tộc, tôn giáo . Việc xây dựng và mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc gắn liền với định hướng đúng đắn chiến lược phát triển các nguồn nhân lực của tuơng lai, trong đó chiến lược hướng vào thế hệ trẻ giúp họ có đủ niềm tin và sức mạnh, đủ khả năng và năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ, cũng như trách nhiệm của mình với xã hội, thực sự là người chủ tương lai của đất nước, của toàn xã hội. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích và là đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tiếp bước cha anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của đất nước,của dân tộc giao phó, đông thời cũng không ngừng rèn luyện, học tập, lao động sáng tạo và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tốt đẹp của tất cả các bạn bè khắp mọi nơi trên thế giới để hoàn thiện mình. Hiện nay thế hệ trẻ Việt Nam vẫn đang không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp và quý báu của mình đóng góp vào sự nghiệp đổi mới. Với vai trò to lớn đó của thanh niên, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng mang tính quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng nước ta như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề thanh niên nói hung và công tác thu hút tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của xã hội, nó đã ảnh hưởng toàn bộ mọi sinh hoạt của mỗi người dân. Song song với sự phát triển thì các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, cướp giật, rượu chè, cờ bạc đâm thuê chém mướn, sống buông thả, đua đòi, ích kỷ, thực dụng thái quá . xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đáng nói hơn nữa đối tượng liên quan đến các vấn đề này phần đa lại là thanh niên. Dương như công tác chăm sóc,giáo dục và định hướng cho thanh niên chúng ta chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Nên việc thu hút tập được lực lượng trong các hoạt động của Đoàn Thanh Niên để phục vụ cho các phong trào luôn là vấn đề rất bức xúc và gặp rất nhiều khó khăn hiện nay trong việc tìm ra các giải pháp giải quyết nó, thậm chí ở nhiều nơi tổ chức Đoàn còn không thể có lực lượng thanh niên tham gia hoạt động của mình. Nếu không có cái nhìn nhận và đổi mới trong công tác thanh niên của các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các cá nhân thì đó quả thật là nguy hiểm. Bởi vậy vấn đề này cần được giải quyết càng nhanh càng tốt. Là một thanh niên, một cán bộ Đoàn trong tương lai. Sau một thời gian thực tập, nghiên cứu và viết chuyên đề tốt tại xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An, tìm hiểu thực trạng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của địa bàn xã, trong đó chủ yếu là các phương thức thu hút tập hợp thanh niên của các tổ chức Đoàn ở đây, bản thân em luôn trăn trở trước những tồn tại và thách thức nói trên. Trước những đòi hỏi thực tiễn em nhận thấy muốn công tác Đoàn và phong thanh niên hoạt động có hiểu quả và chất lượng thì cần phải đổi mới nội dung và hình thức hoạt động trong công tác thu hút tập hợp thanh niên sao cho phù hợp và hiểu quả nhất. Vì thế em đã chọn chuyên đè tốt nghiệp của với đề tài là “Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An’’, nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của xã hoạt động có hiểu quả hơn trong thời gian tới. Mục lục Lời cảm ơn 3 Phần mở đầu 5 1. Lý do chọn chuyên đề. 5 2. Mục đích của chuyên đề. 9 3. Nhiệm vụ của chuyên đề. 9 4. Đối tượng nghiên cứu. 10 5. Phạm vi nghiên cứu: 10 5.1. Về không gian: Trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An. 10 6. Phương pháp nghiên cứu: 10 7. Kết cấu của chuyên đề: 11 Chương 1 12 Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác 12 đoàn kết tập hợp thanh niên 12 i. CƠ Sở Lý LUậN. 12 1.MộT Số KHáI NIệM CƠ BảN: 12 2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về đoàn kết tập hợp thanh niên. 14 3. Tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiên nay. 27 Chương II 32 thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã chiêu từ năm 2006 đến nay 32 1. Đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của xã Chiêu Lưu. 32 2. Tình hình văn hoá xã hội. 36 3. Thực trạng các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 37 4. Đánh giá chung về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 48 CHƯƠNG III 53 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG THỨC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHIÊU LƯU - KỲ SƠN - NGHỆ AN 1. Những thách thức và khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu trong thời gian tới. 53 2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 54 3. Những đề xuất - khuyến nghị. 59 kết luận 63 Danh mục tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY