Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây

Phần A Những vấn đề chung I- Lý do chọn chuyên đề Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giáo dục bồi dưỡng thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá VII khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng”. (ĐCS Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ IV BCH TW khoá VII nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội 1993 trang 82). Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển kinh tế trí thức, thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH, HĐH). Nhà nước và xã hội cần tăng cường đầu tư chăm lo để lực lượng thanh niên phát triển, trưởng thành nhanh chóng và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên trong những năm qua bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau tổ chức Đoàn đã thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên và phát huy sức mạnh to lớn vai trò xung kích của thanh niên đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi chiến lựơc phát triển kinh tế xã hội. Trước những yêu cầu đổi mới cách mạng hiện nay nhiệm vụ tập hợp đoàn kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh niên. Trong những năm qua tổ chức đoàn kết trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây đã có những chuyển biến rõ rệt về nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu nguyện vọng ĐVTN. Các cấp uỷ Đảng chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp bởi vì: Thanh niên đi làm ăn nhiều, ít tham ra vào các hoạt động của Đoàn, hình thức sinh hoạt chưa được thường xuyên, đội ngũ cán bộ đoàn hội ít đựơc đào tạo về kỹ năng và năng lực hoạt động, nên hoạt động chưa đạt được hiệu quả cao. Để góp phần làm cho phong trào Đoàn thêm sôi động và phong phú nên em chọn chuyên đề: “Tìm hiểu các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây”, để nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương – Huyện Thanh Oai – Tỉnh Hà Tây trong thời gian tới. Mục lục Lời cảm ơn 1 MụC LụC 4 Phần A: Những vấn đề chung 4 I- Lý do chọn chuyên đề 4 II- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 5 III. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6 IV- Phương pháp nghiên cứu và kết cấu của đề tài 5 Phần B: Nội dung cơ bản của chuyên đề 7 Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 7 I. Một số khái niệm 7 1. Khái niệm về Thanh niên 7 2. Khái niệm về tập hợp Thanh niên 7 3. Khái niệm về đoàn kết Thanh niên 7 4. Khái niệm về tập hợp đoàn kết Thanh niên 7 5. Khái niệm phương thức 7 6. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên 8 7. Khái niệm đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 8 II. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác -LêNin, đảng cộng sản việt nàm và chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 8 1. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin về Thanh niên và công tác Thanh niên 8 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết Thanh niên 11 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 15 III. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên 18 1.Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn 18 2. Các hoạt động của tổ chức đoàn đã làm được trong tập hợp đoàn kết Thanh niên thời gian qua 19 Chương II: Thực trạng công tác tập hợp đoàn kết thanh niên của xã Hồng Dương Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 21 I. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai- Tỉnh Hà Tây 21 1. Về vị trí địa lý 21 2. Về kinh tế 21 3. Về chính trị 23 4. Văn hoá xã hội 24 II. Thực trạng công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 25 1. Thực trạng công tác Đoàn - Hội - Đội 25 2. Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 28 3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên và bài học kinh nghiệm 40 4. Kinh nghiệm 43 Chương III: Những giải pháp, kiến nghị và đề xuất 45 I. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 45 1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trong giai đoạn hiện nay 45 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên ở xã Hồng Dương - Huỵện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây 47 II. Những kiến nghị đề xuất 48 1. Đối với các cấp uỷ Đảng 48 2. Đối với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể 48 3. Đối với các cấp bộ Đoàn 49 Kết luận 51 Danh mục tài liệu tham khảo 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY