Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng

Phần A: Mở đầu I. Lý do chọn chuyên đề Tập hợp, đoàn kết thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nên lực lượng chính trị nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó sẽ giành nhiều phần thắng trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên nhiều về số lượng, nâng cao về chất lượng cũng là nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về công tác thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lớp người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, và là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên có vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước, như Bác Hồ đã nói: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết 25 của hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X xác định: "Thanh niên là lực lượng xng kích cách mạng, Đoàn than niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình". ở bất cứ thời kỳ nào trong xã hội, thanh niên luôn là lực lượng to lớn và hùng hậu. Hầu hết thanh niên đều tham gia vào các hoạt động, lĩnh vực của xã hội như chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật Chính vì vậy để tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh của thanh niên, đa dạng hoá các phương thức tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên vào tổ chức, phải được là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thanh niên với phong trào "Năm xung phong", "Ba sẵn sàng", "Ba xung kích làm chủ tập thể" của thanh niên Việt Nam, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Ngày nay đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức đòi hỏi con người phải năng động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Chính vì vậy, cần phải tập hợp thanh niên vào tổ chức để đào tạo, giáo dục, rèn luyện thanh niên thành nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thông qua đó tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tự khẳng định mình trong xã hội, hướng cho thanh niên tới những cái hay, cái đẹp, cái có ích cho đất nước và xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hoá và mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động không nhỏ đến đời sống tâm lý thanh niên. Một bộ phận thanh niên sống buông thả, đua đòi, thực dụng, thờ ơ với chính trị, với tổ chức Đoàn, Hội, do vậy, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức. Trong yêu cầu đổi mới của cách mạng hiện nay, nhiệm vụ tập hợp đoàm kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng ở từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh niên. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt; nội dung và hình thức sinh hoạt được đổi mới phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết, thanh niên trên địa bàn; vì vậy mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng thông qua các phong trào thanh niên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút đông đảo thanh niên trong toàn huyện tham gia. Tuy nhiên, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở Trựng Khỏnh còn nhiều hạn chế; một bộ phận cán bộ đón, nhất là cấp cơ sở yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên còn dập khuôn máy móc, làm theo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở Trựng Khỏnh còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. ở huyện Trựng Khỏnh luân canh nền kinh tế chưa phát triển còn có sự giao thoa nhiều nền văn hoá khác nhau ở các tỉnh lân cận; Mặt trái của nền kinh tế thị trường, làm gia tăng nhiều tệ nạn xã hội, tác động không nhỏ tới lối sống của thanh niên. Trong khi đó, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội không thường xuyên thay đổi nội dung, các hình thức tổ chức hoạt động chưa phù hợp với tình hình hiện nay gây cản trở cho quá trình tập hợp, đoàn kết. Xuất phát từ những lý do trên, em chọn chuyên đề: "Các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng" để nghiên cứu, nhằm đề xuất một số biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. Mục lục Trang Phần A: những vấn đề chung 1 I. Lý do chọn chuyên đề 1 II. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề 3 III. Nhiệm vụ của chuyên đề 4 IV. Đối tượng và khách thể nghiên cứu của chuyên đề 4 V. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề 4 VI. Phương pháp nghiên cứu 4 Phần B: nội dung cơ bản của chuyên đề 5 Chương I: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong điều kiện hiện nay. 5 I. Một số khái niệm có liên quan 5 1. Khái niệm thanh niên 5 2. Khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 3. Khái niệm Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam 6 4. Khái niệm tập hợp, đoàn kết thanh niên 6 5. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 6 II. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng cộng sản Việt Nam về phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên 7 1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tập hợp, đoàn kết thanh niên 8 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập hợp, đoàn kết thanh niên. 9 3. Quan điểm của Đảng về tập hợp, đoàn kết thanh niên 12 III. Tầm quan trọng của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay 14 1. Đối với đất nước, địa phương 14 2. Đối với phong trào thanh thiếu nhi 15 3. Đối với tổ chức Đoàn - Hội 15 Chương II: Thực trạng và các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh tỉnh cao bằng từ năm 2008 - 2010 17 I. Đặc điểm tình hình địa phương 17 1. Đặc điểm địa lý 17 2. Đặc điểm kinh tế, chính trị 18 3. Đặc điểm văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng 19 II. Thực trạng và các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng từ năm 2008 - 2010 22 1. Tình hình phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương trong thời gian nghiên cứu 22 2. Thực trạng các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua giáo dục chính trị tư tưởng. 23 3. Thực trạng về công tác xây dựng tổ chức Đoàn 31 4. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào hành động cách mạng 31 III. Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 35 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân 35 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 36 3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh - tỉnh Cao Bằng 37 Chương III: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên 39 I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh , tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. 39 1. Thuận lợi 39 2. Khó khăn 39 II. Mốt số biện pháp nhằm đổi mới các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Trựng Khỏnh , tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới. 40 1. Những biện pháp nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên hiện nay ở địa phương 40 2. Đề xuất một số phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên 41 III. Một số kiến nghị cụ thể 45 Kết luận 52 Tài liệu tham khảo 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY