Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh

Lý do chọn đề tàiĐoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyên. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thanh niên là lớp người trẻ tuổi trong mỗi cộng đồng, thanh niên là sức mạnh là tương lai của dân tộc và của loài người. Đó không chỉ là vấn đề của xã hội, của dân tộc, của một quốc gia mà nó còn là vấn đề của thời đại và của cả nhân loại. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng sáng tạo xây dựng xã hội tương lai. Chính vì vậy Lênin đã khẳng định: “Ai nắm được thanh niên trong tay là người đó làm chủ thế giới và theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng xây dựng xã hội Cộng sản chủ nghĩa chính là thanh niên”. Đó không phải là quan điểm mà là kim chỉ nam cho công tác “Tập hợp đoàn kết thanh niên hiên nay”. Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ chiến lược quan trong của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã từng nói “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là lực lượng thanh niên”. Chính vì vậy trong quá trình phát triển lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng, coi thanh niên là “Rường cột của nước nhà”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên Việt Nam. Nghị quyết hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng (khóa VII ) đã nêu: “sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng vào thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề dân tộc, là một trong nhưng nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nhận định về công tác này Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết là sức mạnh then chốt của thành công”. Điều đó khẳng định công tác đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tỷ lệ tập hợp mọi tầng lớp thanh niên vào hoạt động của Đoàn là thước đo mức độ ảnh hưởng vào uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn đối với tuổi trẻ Việt Nam, là điều kiện để Đoàn tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, cùng với các vấn đề xã hội diễn ra hàng ngày có một phần tác động đén thanh niên như: Lối sống mang tính ích kỷ cá nhân đang có hướng lan rộng trong xã hội, có nhiều tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút ma túy, mại dâm ngày càng tăng cao, những lệch lạc trong nhận thức, học tập và sinh hoạt của thanh niên. Mặt khác, những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang ra sức tranh thủ, lôi kéo thanh niên kích động chia rẽ lực lượng thanh niên để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức rõ âm mưu phá hoại, chia rẽ của kẻ thù càng thấy rõ thêm tính cáp bách của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. Cùng với thanh niên cả nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh, thanh niên Thành phố Móng Cái đã và đang phát huy truyền thống quê hương, thi đua học tập lao động sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố Móng Cái thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của Thành phố Móng Cái, Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Luật thanh niên. Tuy vậy công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt nam. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1 KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích của đề tài 8 3. Nhiệm vụ của đề tài 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Khách thể nghiên cứu. 8 6. Phạm vi nghiên cứu. 9 7. Phương pháp nghiên cứu đề tài 9 8. Bố cục đề tài 9 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10 VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 10 1.1. Một số khái niệm 10 1.1.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 10 1.1.2. Khái niệm thanh niên. 10 1.1.3. Khái niệm Đoàn kết tập hợp thanh niên. 10 1.1.4. Khái niệm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 11 1.1.5. Vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 1.1.6. Vai trò của thanh niên trong xã hội 12 1.2. Một số vấn đề thực tiễn về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 13 1.2.1. Đặc điểm tâm lí của thanh niên. 13 1.2.2. Một số phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên của tổ chức Đoàn trong thời gian qua. 14 1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 15 1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam về đoàn kết tập hợp thanh niên. 17 1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. 17 1.3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. 17 1.3.3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về công tác thanh niên. 19 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI - TỈNH QUẢNG NINH 23 2.1. Đặc điểm tình hình chính trị kinh tế văn hóa - xã hội của Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh. 23 2.1.1. Tình hình kinh tế - chính trị Thành phố Móng Cái 23 2.1.1.1. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. 24 2.1.1.2. Về nông - lâm - ngư - nghiệp. 24 2.1.1.3. Về Quốc Phòng - An Ninh. 25 2.1.1.4. Thương mại và dịch vụ và du lịch. 25 2.1.2. Về văn hóa xã hội 26 2.1.2.1. Giáo dục - Đào tạo. 26 2.1.2.2. Văn hóa, thể dục thể thao. 26 2.1.2.3. Về chính sách xã hội 27 2.2. Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Móng Cái 28 2.3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố Móng Cái 29 2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng. 30 2.3.2. Thanh niên thành phố Móng Cái tích cực thực hiện phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. 31 2.3.2.1. Phong trào “5 xung kích”. 31 2.3.2.2 Phong trào 4 đồng hành. 34 2.4. Công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. 35 2.5. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của Thành phố Móng Cái 36 2.5.1. Đưa thanh thiếu niên vào tổ Đoàn - Hội - Đội 36 2.5.2. Một trong những phương tiện có hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên là: 38 2.5.3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 38 2.5.4. Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 39 2.5.5. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án, các cuộc vận động. 40 2.5.6. Thông qua các hoạt động thanh niên tình nguyện trong những năm gần đây 40 2.6. Khái quát những mặt mạnh, chủ yếu và xác định nguyên nhân khách quan và chủ yếu của tình hình. 41 2.6.1. Mặt mạnh. 41 2.6.2. Mặt yếu. 41 2.6.3. Nguyên nhân. 42 2.6.3.1. Nguyên nhân khách quan. 42 2.6.3.2. Nguyên nhân chủ quan. 42 2.6.4. Đánh giá chung. 42 2.7. Mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới 43 2.7.1 Đưa thanh niên vào các tổ chức Đoàn - Hội 43 2.7.2. Tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên hoạt động, học tập và lập nghiệp. 44 2.8. Một số bài học kinh nghiệm 44 2.8.1. Về công tác tổ chức - cán bộ. 44 2.8.2. Bài học về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên. 44 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI - TỈNH QUẢNG NINH 46 3.1. Một số khó khăn, thuận lợi ảnh hưởng tới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 46 3.1.1. Về thuận lợi 46 3.1 2. Về khó khăn. 46 3.2. Một số giải pháp. 47 3.2.1. Về công tác cán bộ. 47 3.2.2. Về tài chính - chính sách đối với thanh niên. 49 3.2.3. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 50 3.2.4. Về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. 51 3.3. Một số kiến nghị 51 3.3.1. Đối với cấp ủy Đảng và chính quyền. 51 3.3.2. Đối với Đoàn cấp trên. 52 3.3.3. Đối với các ban nghành đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố. 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY