Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang

Lý do chọn chuyên đề Tập hợp, đoàn kết thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của cách mang Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế, trính trị của đất nước. Nên lực lượng nào tập hợp được đông đảo thanh niên thì lực lượng đó sẽ dành phần thắng trong sự nghiệp của mình. Trong suốt 78 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành trải qua các thời kỳ cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến suất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế tục trung thành sự ngiệp vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp đoàn kết thanh niên ngày càng nhiều về số lượng và chất lượng, nâng cao về chất lượng nhằm thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước ta về công tác thanh niên. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lực lượng trẻ tuổi, năng động sáng tạo, nhiệt tình và là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thanh niên có vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước như Bác Hồ đã từng nói: "Thanh niên là rường cột của nước nhà,nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH trung ương Đảng khóa X khảng định: "Thanh niên ta ngày nay là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu, kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc và thành quả cách mạng, qua mở rộng giao lưu quốc tế, thanh niên ta ngày càng có nhiều mặt mạnh và trình độ cao, hiểu biét rộng nhạy cảm với thời cuộc và giàu lòng yêu nước, có khát vọng mau tróng đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu,thực hiệ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. ở bất cứ thời kỳ nào trong xã hội, thanh niên là lực lượng to lớn và hung hậu. Hầu hết thanh niên đều tham gia vào các hoạt động các lĩnh vực của xã hôi như chính trị, kinh kế, văn hoá, khoa học kỹ thuật .Chính vì vậy để phát huy cao độ sức mạnh của thanh niên, đa dạng hoá các phương thức tập hợp đông đảo tầng lớp thanh niên vào tổ chức là nhệm vụ trọng tâm vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thanh niên với phong trào “Năm xung phong, Ba sẵn sàng”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước’. Của thanh niên Việt Nam. Đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang đặt gia nhiều thách thức đòi hỏi con người phải năng động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Thông qua đó làm cho thanh niên phải biết tự khảng định mình trong xã hội, hướng cho thanh niên tới cái hay, cái đẹp, cái có ích cho xã hội. Tuy nhiên do mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có tác động không nhỏ đến đồi sống tâm lý thanh niên.Một bộ phận thanh niên sống buông thả, đua đòi, thực dụng thờ ơ với chính trị, với tổ chức Đoàn, Hội.Do vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức. Trong những yêu cầu đổi mới của cách mạng hiện nay, nhiệm vụ tập hợp đoàn kết thanh niên cần phải có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng từng vùng, từng miền nhằn nâng cao hiệu quả của công tác thanh niên. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt, nội dung và hinh thức sinh hoạt đổi mới phù hợp với yêu cầu của đoàn viên thanh niên. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn được mở rộng thông qua các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên tình nguyện ., đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang, công tác tập kợp đoàn kết thanh niên còn gặp nhiều hạn chế, công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, số thanh niên được tập hợp vào tổ chúc Đoàn, Hội so với số thanh niên trong độ tuổi. Xuất phát từ lý do trên, tôi lựa chọn chuyên đề: “Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang” để nghiên cứu nhẵm đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang trong thời gian tới. Mục lục Lời cảm ơn ! 3 PHần I 4 Những vấn đề chung 4 I. Lý do chọn chuyên đề 4 II. mục đích nghiên cứu của chuyên đề 6 III. nhiệm vụ của chuyên đề 6 IV. đôi tượng nghiện cứu và khách thể nghiên cứu của chuyên đề. 6 V. phạm vi nghiên cứu. 6 VI. phương pháp nghiên cứu. 7 Phần II 8 nội dung cơ bản của chuyên đề 8 Chương I: cơ sở lý luận và phương pháp của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong điều kiện hiện nay. 8 I. một số khái niệm có liên quan. 8 1. Thanh niên. 8 2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 8 3. Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. 8 4. Tập hợp đoàn kết. 9 5. Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 9 II. những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mac - lê nin, tư tưởng hồ chí minh và quan điểm của đảng cộng sản việt nam về tập hợp đoàn kết thanh niên 9 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tâp hợp đoàn kết thanh niên. 9 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức tập hợp đoàn két thanh niên 10 3. Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam và phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. 12 III. Tầm quan trọng của công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 14 1. Đối với đất nước 14 2. Đối với tổ chức Đoàn - Hội 15 Chương II: thực trạng và các phương thức tập hợp đoàn, kêt thanh niên trên địa bàn huyên Bắc Quang 15 tỉnh Hà Giang. 15 I. Đặc điểm Tình hình CHíNH TRị - KINH Tế - VĂN HOá - Xã HộI CủA HUYỆN BẮC QUANG. 15 1. Vị trí tự nhiện. 15 2 . Về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội 16 3. Về văn hóa, giáo dục. 17 II. Thực trang các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 18 1. Tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua các phương thức xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh. 18 III. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào và các cuộc vận động. 25 1. Tập hợp, đoàn kết thanh niờn thụng qua cỏc hoạt động văn húa, văn nghệ thể dục, thể thao 25 2. Tập hợp đoàn kết thanh niờn thụng qua phương thức xõy dựng cỏc phong trào “thanh niờn tỡnh nguyện” 26 3. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua 5 cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam 27 IV. Những bài học kinh nghiệm. 32 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân 32 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 33 3. Bài học kinh nghiệm rút ta từ công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang. 34 Chương III: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên 35 I. Những thách thức và khó khăn trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở huyện bắc quang tỉnh hà giang trong thời gian tới. 35 1. Thách thức 35 2. Khó khăn 36 II. Những biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện bắc quang. 37 1. Những biện pháp nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên ở huyện Bắc Quang. 37 2. Một số kiến nghị cụ thể 40 Kết luận 43 Danh mục và tài liệu tham khảo 45 Kí hiệu viết tắt 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY