Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bảo hiểm (TTBH) có vai trò rất tích cực đối với việc ổn định, phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Từ khi Luật kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực (01/4/2001), TTBH nước ta mới thực sự khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động của TTBH trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định như quy mô thị trường nhỏ, vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hạn chế, khả năng khai thác và mở rộng thị trường yếu, cạnh tranh không lành mạnh diễn ra ngày càng nhiều, ., và nhất là chính sách tài chính (CSTC) tác động đến TTBH còn nhiều bất cập cản trở sự phát triển của thị trường. Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, khai thác tiềm năng phát triển thị trường, đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập TTBH và nền kinh tế, đòi hỏi TTBH cần phải được phát triển hơn nữa. Vậy làm thế nào để thúc đẩy TTBH phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm của toàn xã hội ? Đó là mối quan tâm của Nhà nước, của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Để giải quyết được vấn đề này cần sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc sử dụng các CSTC là trọng yếu. Xuất phát từ thực tế đó tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài _Các giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam_. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về TTBH, phân tích thực trạng hoạt động của TTBH Việt nam trong thời gian qua và tác động của - 2 - các CSTC đối với sự phát triển TTBH, từ đó đề ra các giải pháp tài chính phát triển TTBH nước ta trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu hoạt động của TTBH thương mại, có liên hệ với thực tế TTBH ở Việt nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực rộng, phức tạp nên luận án chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu các CSTC của Nhà nước đối với hoạt động của TTBH, chủ yếu đối với các DNBH, kể từ khi Nhà nước có chủ trương mở cửa TTBH theo hướng đa dạng và hội nhập. Để thể hiện rõ bản chất của các vấn đề cần trình bày và đảm bảo phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành, các số liệu đưa ra trong luận án chủ yếu được cập nhật trong những năm gần đây từ 2002-2005. 4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về TTBH, vai trò của TTBH; nội dung và tác động của các CSTC làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển TTBH. - Đánh giá thực trạng hoạt động của TTBH trong thời gian qua và những hạn chế của các CSTC tác động tới TTBH; đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm của các nước trong việc sử dụng CSTC thúc đẩy phát triển TTBH. - Đánh giá tiềm năng, tình hình thực hiện các mục tiêu chiến lược và yêu cầu đặt ra đối với việc phát triển TTBH ở nước ta nhằm khảng định phát triển TTBH Việt Nam là một đòi hỏi bức xúc và có cơ sở để thực hiện được; từ đó đưa ra các giải pháp tài chính thúc đẩy sự phát triển TTBH ở Việt nam trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY