Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I . 3 Những vấn đề cơ bản và vai trò của xuất khẩu 3 trong nền kinh tế Việt Nam . 3 I/ Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu 3 1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu 3 2. Các hình thức của hoạt động xuất khẩu 3 3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu . 5 II/ Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu . 6 1.Nghiên cứu tiếp cận thị trường . 6 2.Lập phương án kinh doanh 6 3.Lựa chọn đối tác 7 4.Đàm phán ký kết hợp đồng . 7 5.Thực hiện hợp đồng . 7 Chương II 8 Thực trạng của hoạt động xuất khẩu . 8 hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 8 I. Khái quát chung về thị trường EU 8 1. Vài nét chung về liên minh Châu Âu và quan hệ Việt Nam-EU . 8 2. Đặc điểm thị trường EU . 9 II. Thực trạng của hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 12 1. Hoạt động xuất khẩu chung của dệt may Việt Nam . 12 2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 14 III-Thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 19 1. Thành công . 19 2. Hạn chế . 21 3. Nguyên nhân . 22 Chương III các giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU . 24 I/ Triển vọng phát triển hàng dệt may việt nam sang thị trường eu . 24 1. Các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 24 2. Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2010 - 2015. 26 II/ Các giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam sang thị trường eu . 28 A- Các giải pháp đối với doanh nghiệp . 28 1. Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm - Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 28 2. Tạo nguồn thích hợp và tăng uy tín với thị trường EU, nhằm chuẩn bị cho thời kỳ hậu GSP và hậu WTO . 30 3.Sử dụng phương thức thâm nhập thị trường EU có hiệu quả thông qua các hình thức: 31 4.Tăng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp, giảm tỷ trọng gia công và xuất khẩu qua nước thứ ba. 31 5. Thu hút vốn đầu tư và sử dụng có hiệu qủa nguồn vốn 32 B- Kiến nghị đối với nhà nước 33 1. Cũng cố mở rộng thị rường xuất khẩu -Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp 33 2 Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thương mại và tổ chức quản lý. 34 3.Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp EU tham gia vào quá trình sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam 35 4.Cải tiến thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu . 35 5.Tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp . 36 6.Chú trọng và quy hoạch vùng trồng bông 36 7.Có chính sách hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi . 36 Kết luận: 37 Tài liệu tham khảo: . 38 Bảng biểu 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY