Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến 2010

Chương I: Khái quát chung về thị trường bảo hiểm 1 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiềm. 1 l. Nguồn gốc ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm thế giới. 1 1.l. Dự trữ thuần túy. 1 1.2. Cho vay nặng lãi. 2 1.3. Thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các bên. 2 2. Sự phát tiền của ngành bảo hiểm thế giới. 3 2.1. Các thị trường bảo hiểm Châu Âu. 3 2.2. Tình hình thị trường bảo hiểm toàn cầu. 7 II. Khái niệm và đặc điểm của thị trường bảo hiểm. 9 1. Các khái niệm cơ bản về bảo hiểm - tái bảo hiểm. 9 2. Thị trường bảo hiểm 13 2.l - Khái niệm về thị trường bảo hiểm 13 2.2. Các yếu tố cấu thành nên thị trường bảo hiểm. 14 2.3. Những đặc trưng cơ bản của thị trường bảo hiểm 19 3. Các loại bảo hiểm 24 3.l - Bảo hiểm xã hội 24 3.2. Bảo hiểm thương mại 25 II. Vai trò của thị trường bảo hiểm 27 1. Vai trò của thị trường bảo hiểm trong nền kinh tế 27 1.1 Tạo ra một nguồn vốn lớn bằng phí bảo hiểm và tập trung vào một số đầu mối để đầu tư vào những lĩnh vực khác để phát tnển nền kinh tế quốc dân. 27 1.2. Bổ sung vào ngân sách của Nhà nước bằng lãi bảo hiểm. 28 1.3. Tăng thu và giảm chi cho cán cân thanh toán quốc gia. 28 1.4. Thị trường Bảo hiểm giúp cho việc thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế nhanh chóng hơn. 29 1.5. Thị trường Bảo hiểm giúp cho việc thực hiện, bảo toàn vốn vay của các ngân hàng thương mại một cách thuận lợi. 29 1.6. Thị trường bảo hiểm có lợi cho sự phát triển và củng cố nền kinh tế hàng hóa ở nông thôn. 30 1.7. Thị trường bảo hiểm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc họp tác kinh tế, kĩ thuật, thương mại với nước ngoài và cho việc thu hút đầu tư của nước ngoài. 30 1.8. Thị trường Bảo hiểm có thể tăng cường đề phòng, hạn chế tai nạn rủi ro, giảm bớt tổn thất của cải của xã hội. 31 2. Vai trò của thị trường bảo hiểm đối với các thị trường khác. 31 IV. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển một số TT trên thế giới 33 l. Thị trường bảo hiểm Anh 33 2. Các thị trường bảo hiểm Châu Á. 35 Chương II: Tình hình TTBH Việt Nam trong những năm qua 38 I. Đánh giá tình hình phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 38 1. Thị trường bảo hiểm nhân thọ. 43 2. Một số tin tức chính tình hình TTBH trên thế giới năm nay. 63 II. Mô hình tổ chức thị trường bảo hiểm. 65 1. Theo vai trò trong thị trường bảo hiểm. 65 2. Theo tính chất sở hữu. 68 III. Môi trường pháp lý đối với hoạt động của Thị trường bảo hiểm. 71 1. Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm giai đoạn trước năm 1993 71 1.1. Một số đặc điểm của thị trường BHVN trước năm 1993 71 1.2. Các văn bản pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 72 1.3. Những tồn tại về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong giai đoạn này. 74 2. Thực trạng môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ năm 1993 đến trước khi Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời 78 2.1. Một số đặc điểm của TTBH Việt Nam trong giai đoạn này. 78 2.2. Các văn bản pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm và nội dung chủ yếu 79 2.3. Những vấn đề còn tồn tại về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong giai đoạn này. 81 3. Sự ra đời Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam. 83 4. Một số nhận xét chung về luật kinh doanh bảo hiểm 84 Chương III. Bảo hiểm Việt Nam trước thềm hội nhập và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của TTBH Việt Nam đến 2010 86 I. Bảo hiểm Việt Nam vào hội nhập 86 1. Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm thế giới. 86 2. Xu hướng phát triển thị trường Việt Nam 88 II. Các giải pháp vĩ mô phát triển thị trường BHVN 91 1. Đa dạng hoá sở hữu ngành bảo hiểm. 91 2. Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thành lập quỹ đầu tư, quỹ tín thác và công ty quản lý vốn đầu tư. 93 3. Sửa đổi, hoàn thiện môi trường pháp lý 95 III. Các giải pháp phát triển vi mô 97 1. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm 97 2. Những giải pháp và kiến nghị để phát triển BH hàng hóa XNK 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY