Báo cáo tổng kết Đề tài lịch sử sử học thế giới

Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác đã tạo nên một cuộc cách mạng trong nhận thức đối tƣợng sử học và tạo nên một bƣớc chuyển biến trong sự phát triển của khoa học lịch sử, làm cho sử học thực sự trở thành một khoa học chân chính. Sử học Mác xít ra đời trên cơ sở phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác, có cách nhìn Mácxít về nội dung khoa học cũng nhƣ phƣơng pháp luận, phƣơng pháp nghiên cứu, cho nên nhận thức đúng hiện thực lịch sử khách quan, làm cho sử học thực trở thành một khoa học có ích cho công cuộc phát triển của lịch sử xã hội loai ngƣời. Tuy nhiên sử học có tác động to lớn đến sự phát triển lịch sử nên ở mỗi thời đại, mỗi giai cấp đều có nền sử học của mình. Nền sử học ở mỗi thời đại đều mang dấu ấn của thời đại đó về nội dung và phƣơng pháp. Mặc dù sự phát triển của sử học bị giới hạn trong những điều kiện của thời đại, nhƣng luôn luôn có sự kế thừa những di sản có giá trị, chân chính để phát triển. Lịch sử xã hội luôn có sự kế thừa và phát triển và sử học phát triển qua mỗi giai đoan cũng luôn có sự kế thừa và phát triển. Nhờ đó mà tri thức lịch sử ngày càng phong phú, phƣơng pháp nghiên cứu ngày càng tiến bộ, giúp nhà sử học nghiên cứu tiếp cận lịch sử một cách chính xác và đầy đủ hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY