Báo cáo Tổng hợp tại công ty TNHH sông công Hà Đông

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 3 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 3 II. BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG . 5 III. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 10 PHẦN II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG . 13 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 13 II. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 15 1. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông . 15 2. Công tác phân cấp quản lý Tài chính của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông 17 3. Công tác kế hoạch tài chính của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông . 17 4. Tình hình Tài chính của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông . 18 5. Công tác kiểm tra kiểm soát Tài chính của Công ty Sông Công Hà Đông 22 III. TÌNH HÌNH VẬT TƯ CÁC MẶT HÀNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG . 23 1. Tình hình nhập Nguyên vật liệu sản xuất . 23 2. Một số mặt hàng chủ lực của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông 24 3. Một số mặt hàng sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Sông Công Hà Đông 25 IV. TÌNH HÌNH BÁN HÀNG VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG . 26 1. Hệ thống mạng lưới bán hàng . 26 1.1. Thị trường của Công ty nằm ở Miền Bắc 26 1.2. Thị trường của Công ty nằm ở Miền Trung . 27 1.3. Thị trường của Công ty nằm ở Miền Nam 27 2. Phương thức bán hàng . 27 3. Giá bán 28 4. Kết quả bán hàng chia theo ngành hàng 30 V. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG . 33 1. Những thuận lợi . 33 2. Những khó khăn . 33 3. Xu hướng phát triển . 34 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY SÔNG CÔNG - HÀ ĐÔNG 35 I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 35 1. Phương hướng kinh doanh từ nay đến năm 2008 35 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2008 . 35 II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SÔNG CÔNG HÀ ĐÔNG 35 1. Nghiên cứu thị trường . 35 2. Chiến lược sản xuất . 38 2.1. Mục tiêu và nhiệm vụ . 38 2.2. Các nhân tố và giải pháp . 39 3. Chiến lược mua sắm và dự trữ 40 3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ . 40 3.2. Các nhân tố và giải pháp . 40 4. Chiến lược tài chính 41 4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ . 41 4.2. Các nhân tố và giải pháp chủ yếu . 41 5. Marketing sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh . 42 5.1. Chính sách sản phẩm 42 5.2. Chính sách giá . 44 5.3. Chính sách xúc tiến khuyếch trương . 45 6. Tổ chức tốt công tác tạo nguồn hàng . 46 7. Phát triển nhân lực và tạo động lực lao động 47 8. Cải tạo và nâng cấp mạng lưới phân phối . 48 9. Nâng cao trình độ quản lý . 49 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY