Báo cáo Thực tập tại phòng kinh tế huyện Hoài Nhơn

MỤC LỤC PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN 2 I. QUÁ TRÌNH HÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG KINH TẾ HUYỆN HOÀI NHƠN: . 2 II. NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM LỚN QUA CÁC THỜI KỲ: 3 1. Nhiệm vụ: 3 2. Một số đặc điểm lớn qua các thời kỳ: 5 PHẦN II: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KINH TẾ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MỖI BỘ PHẬN . 7 1. Chức năng của phòng Kinh tế: 7 2. Nhiệm vụ của phòng Kinh tế: 8 3. Tổ chức bộ máy của Phòng: 10 4. Quyền hạn của phòng: 10 PHẦN III: CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 12 I. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH TẾ: 12 1. Thuận lợi: 12 2. Những khó khăn: . 12 II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA PHÒNG KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2007: 14 III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN: 25 1. Những tồn tại: . 25 2. Nguyên nhân: . 25 IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI: 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY