Báo cáo Thực tập tại Công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư phát triển (BIC) Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển. 4 1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIC 4 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BIC. 7 3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 8 3.1.Phòng kiểm tra nội bộ có các chức năng sau 8 3.2. Phòng tổ chức cán bộ có các chức năng sau: 8 3.3. Phòng kế toán có các chức năng sau: 9 3.4. Phòng giám định bồi thường có các chức năng sau: 9 3.5. Phòng đầu tư có các chức năng sau: 9 3.6. Phòng phát triển triển kinh doanh có các chức năng sau: 10 3.7. Phòng khai thác có các chức năng sau: 10 3.8. Phòng quản lý nghiệp vụ: 10 3.9.Phòng tái bảo hiểm: 11 3.10. Phòng công nghệ thông tin: 11 4. BIC chi nhánh Hà Nội. 11 II.Tình hình hoạt động của BIC. 16 1.Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007 16 2. Tình hình hoạt động của BIC 16 2.1. Năng lực tài chính của BIC. 18 2.2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc. 20 2.2.1. Các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm gốc. 20 2.2.2. Công tác giám định bồi thường: 22 2.3. Hoạt động tái bảo hiểm của BIC. 23 2.4. Hoạt động đầu tư của BIC. 24 III.Nguyên nhân của những thành công cũng như hạn chế của công ty. 24 1. Thuận lợi 24 1.1. Thuận lợi chung của toàn thị trường 24 1.2. Thuận lợi riêng của BIC. 25 2.Khó khăn: 26 2.1. Khó khăn chung của toàn thị trường: 26 2.2 Khó khăn về phía doanh nghiệp. 26 2.2.1. Do hạn chế về năng lực bảo hiểm. 26 2.2.2. Do hạn chế về nguồn nhân lực. 26 2.2.3. Hạn chế về mạng lưới đại lý. 27 2.2.4. Do hạn chế về chương trình phần mềm. 28 IV.Phương hướng phát triển của BIC trong thời gian tới. 28 1. Về phát triển mạng lưới. 28 2. Về mô hình tổ chức: 29 3.Về phát triển kinh doanh. 29 4.Về công nghệ thông tin. 30 5. Về công tác đào tạo: tập trung tổ chức các khoá đào tạo. 30 6. Về nghiệp vụ và hoạt động khác: 30 V. Đánh giá của cá nhân về BIC. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY