Báo cáo Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái lên tài chính - Chuẩn mực kế toán số 10

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Nội dung 2 I. Lí luận chung về ngoại tệ, tỷ giá hối đoái và các vấn đề liên quan 2 1. Khái niệm 2 2. Lịch sử ra đời Chuẩn mực kế toán số 10 - VAS 10 2 2.1. Trước khi có VAS 10 2 2.2. VAS 10 ra đời: 3 3 . Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4 3.1. Các trường hợp PS chênh lệch tỷ giá 4 3.2. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng CĐKT ở thời điểm cuối năm tài chính 5 3.3. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 6 II. Nội dung kế toán chênh lệch tỷ giá 8 1. TK sử dụng 8 1.1. TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái 8 1.2. TK 242: Chi phí trả trước dài hạn. 12 1.3. TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện. 12 1.4. TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính. 13 1.5. TK 635: Chi phí tài chính. 13 2. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 14 2.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái PS trong kỳ 14 2.2. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm 16 3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi BCTC của hoạt động ở nước ngoài 17 3.1. Trường hợp hoạt động nước ngoài không tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo: được hạch toán như trên 17 3.2. Trường hợp cơ sở nước ngoài hoạt động độc lập 17 III. Thành tựu và thiếu sót của kế toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 18 1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về chênh lệch tỷ giá hối đoái: 18 2. Ưu điểm của chuẩn mực VAS 10 so với thông tư hướng dẫn 44/TC-TCDN và tiếp thu những thành tựu của chuẩn mực IAS 21: 20 2.1. Những hạn chế của thông tư 44/TC-TCDN: 20 2.2. VAS 10- giải pháp khắc phục nhược điểm của thông tư 44/TC-TCDN 21 3. So sánh VAS 10 và IAS 21 22 4.Những vướng mắc còn tồn tại và kiến nghị hoàn thiện kế toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 24 4.1.Một số vướng mắc cần bàn luận trong chuẩn mực mới VAS 10: 24 4.2.Kiến nghị hoàn thiện kế toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái: 26 Kết luận 28 CÁC TÀI LIÊỤ THAM KHẢO - Giáo trình: + Kế toán tài chính- Trường ĐH KTQD Khoa Kế toán + Lý thuyết tài chính tiền tệ- Trường ĐH KTQD Khoa Ngân hàng- Tài chính + Tài chính quốc tế hiện đại- Học viện Ngân hàng - Tạp chí: + Công báo số 200, 201 tháng 12/2003 + Kế toán số 40 tháng 4/2003 + Kế toán số 43 tháng 8/2003 + Kế toán số 44 tháng 10/2003 + Kế toán số 46 tháng 1/2004 + Ngân hàng số 13 tháng 10/2003 + Ngân hàng số 9/2003 + Tài chính doanh nghiệp số 7/2003 + Tài chính số 469 tháng 11/2003 + Tài chính tháng 12/2000 - Chuẩn mực + 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam + Chuẩn mực kế toán quốc tế 21 - Thông tư 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997 - Thông tư 40- TC/CĐKT ngày 12/7/1991 - ThueThuNhap.com - kienthuckinhte.com

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY