1 số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp 1 2. Những lý luận cơ bản về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản 1 2.1. Nội dung, phân loại chi phí sản xuất 1 2.1.1. Nội dung chi phí sản xuất 1 2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2 2.2. Nội dung và phân loại giá thành sản phẩm 3 2.2.1. Nội dung 3 2.2.2. Phân loại giá thành 4 2.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 6 3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6 3.2. Đối tượng tính giá thành 6 3.3. Mối liên hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 6 4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản 7 5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7 5.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7 5.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9 5.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 10 5.1.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 10 5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12 5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12 6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 15 1. Đặc điểm tình hình chung của công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 15 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 15 1.2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 15 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 18 1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18 1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 20 1.3.3. Hình thức sổ kế toán tại công ty 21 2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 22 2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22 2.1.1. Đặc điểm, cấu thành chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại công ty 22 2.1.2. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 23 2.1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 2.1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26 2.1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 29 2.1.3. Tổng hợp chi phí sản xuất của công ty 34 2.2. Công tác kế toán tính giá thành tại công ty 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 38 1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 38 2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 40 2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện 40 2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY